Новости, материалы, практика

Вимоги до особи, яка має намір стати адвокатом

Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката, звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

До заяви додається письмова згода Заявника на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов‘язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА.

У разі не надання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку достовірності і повноти повідомлених нею відомостей, така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.

Одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи:

1) документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію);

2) документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката;

3) документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості;

4) довідку медичної установи про стан здоров‘я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);

5) власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не  приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва;

6) оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника;

7) копію картки фізичної особи - платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку. При надходженні заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та доданих до неї документів особа, що приймає їх зобов’язана засвідчити копії сторінок оригіналів документів, для яких не встановлено вимог про нотаріальне посвідчення копій, та одразу після цього повернути всі оригінали документів Заявнику (окрім оригіналів тих документів, які зберігаються в КДКА).

При визначенні місця проживання особи необхідно керуватися вимогами Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Документами, що підтверджують місце проживання особи є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання в Україні, посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; довідка про звернення за захистом в Україні; документи, що підтверджують право власності та користування приміщенням тощо.

При визначенні набуття особою повної вищої юридичної освіти, слід керуватися Законом України «Про вищу освіту», згідно якого, повною вищою освітою визнається освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка;

При надані особою документу про освіту, виданого навчальним закладом іноземної держави слід керуватися наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.05.2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2012 за № 960/21272 (з змінами і доповненнями) «Про порядок визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав».

До стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах:

1) судді, прокурора, слідчого, нотаріуса;

2) помічника адвоката, помічника судді або нотаріуса;

3) помічника - консультанта народного депутата України, який має вищу юридичну освіту за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право та працює на постійній основі за строковим трудовим договором;

4) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу;

5) роботу на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право;

6) науково-педагогічних або наукових працівників, що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в професійно-технічних, вищих, або післядипломних навчальних закладах, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право;

7) працівників науково-дослідних установ, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право;

8) на інших посадах, які відповідно до закону вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право;

9) період здобуття особою ступеню доктора філософії у галузі права під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).

При виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

При визначенні стажу роботи в галузі права фізичної особи-підприємця слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені ДК видів економічної діяльності до діяльності у сфері права.

Не може бути адвокатом та не може бути допущена до складення кваліфікаційного іспиту особа, яка:

  • має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
  • визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною, страждає психічним захворюванням;
  • позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
  • звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

Відсутність обставин, які перелічені вище, заявник підтверджує документально, доданими до заяви:

1) документом встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості;

2) медичною довідкою про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена наказом МОЗ України No 12 від 17.01.2002 року;

3) власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва (припинення права на заняття адвокатською діяльністю внаслідок застосування дисциплінарного стягнення, анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю);

4) щодо осіб, які обіймали посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, при відсутності достатніх даних у документах, що підтверджують трудовий стаж, причин (підстав) звільнення, - довідкою, копією наказу, або іншим документом з органу, де особа обіймала відповідну посаду, про причини (підстави) звільнення.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини 1 статті 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме: накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю та встановлення факту недостовірних відомостей для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і складення присяги адвоката, може звернутися до КДКА із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через два роки з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Особа, право на заняття адвокатською діяльністю якої припинено внаслідок набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого, особливо тяжкого, а також злочину середньої тяжкості за який призначено покарання у вигляді позбавлення волі, має право звернутися до КДКА після зняття або погашення судимості, але не раніше ніж через два роки з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду.

Обчислення строків, встановлених пунктом 8 розділу 2 цього Порядку здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на підставі даних, викладених у довідці КДКА регіону (регіонів) місця проживання заявника за останні два роки, які передували зверненню, а щодо пункту 9 розділу 2 цього Порядку – на підставі документу встановленої форми компетентної установи.

Не є перешкодою для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту особи, яка на час звернення з заявою про допуск та складення кваліфікаційного іспиту обіймає посади, передбачені частиною 1 статті 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Оцінка несумісності займаних особою посад з адвокатською діяльністю здійснюється радою адвокатів регіону при вирішенні питання про допуск особи до стажування/ видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Особа, яка не склала кваліфікаційній іспит, має право звернутися з заявою про допуск з дотриманням вимог викладеними вище.

Якщо у Вас залишилися питання з приводу вимог до особи, яка звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, раджу детально ознайомитися з порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів іспиту на офіційному сайті Національної Асоціації Адвокатів України.

 

Услуги адвоката по ст. 130 КУпАП, семейным, гражданским, жилищным и ДТП спорам.

+38 099 964 81 78

Адвокат Запорожье, Адвокат Вольнянск, Адвокат Мелитополь, Адвокат Орехов, Адвокат Токмак, Адвокат Бердянск, Адвокат Пологи, Адвокат по расторжению брака, адвокат по алиментам, адвокат по разделу имущества, адвокат по выселению

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УСПЕШНО ЗАВЕРШЁННЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТИВНО ОБЖАЛОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ПОВТОРНО, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ
© 2016 - 2019 Адвокат Шумский Игорь Васильевич. Телефон: +38 099 964 81 78. E-mail: igorshumskiy2601@gmail.com.